Leverings voorwaarden

Terms and Conditions.
Algemene voorwaarden verkoop Complete-Bowling.nl.

1. Algemeen
 

1. Tenzij schriftelijk anders

    overeengekomen

    tussen Topslijter Ermelo 

    en de Klant zijn deze algemene

    voorwaarden ("voorwaarden") van 

    toepassing op alle folders,     

    advertenties, aanbiedingen offertes   

    alsmede op alle overeenkomsten die   

    tussen Complete-Bowling.nl en de   

    klant tot stand komen op alle (rechts) 

    handelingen ter                    

    voorbereiding en uitvoering daarvan.   

    De toepasselijkheid van de algemene  

    of bijzondere voorwaarden van de 

    Klant wordt door Complete-Bowling.nl               

    hierbij uitdrukkelijk van de hand   

    gewezen.
 

2. Definities :
 

1.  COMPLETE-BOWLING.NL 

     (WIJ,ONS/ONZE)

     Complete-Bowling.nl

2.  U, DE KLANT:Natuurlijk of 

      rechtspersoon die Topslijter Ermelo

     producten koopt of 

     gebruikt.

3.  CONSUMENT:Natuurlijk persoon die 

     producten koopt voor prive gebruik.

4.  MONDELINGE 

     BEVESTIGING:Mondeling bevestigd

     door Complete-Bowling.nl van de 

     door  u besteld(e)

     product(en),dit kan persoonlijk en 

     telefonisch bevestigd worden.

5.  ORDERBEVESTIGING:Door Complete-Bowling.nl

     opgestuurde bevestiging

     van door u besteld(e) product(en)

6.  PRIJS:Vermeld in Orderbevestiging 

     of vermeld bij telefonische of 

     mondeling bevestiging.

7.  PRODUCT:Zoals omschreven in

     Orderbevestiging, 

     omvat soms ook Producten van 

     Derden en Service Aanbiedingen.

1.  PRODUCTEN van DERDEN:Vermeld in 

         Orderbevestiging.
 

3.   TOEPASSELIJKHEID
 

1.  Deze Overeenkomst is van toepassing op deze verkoop, service en alle Complete-Bowling.nl verklaringen in catalogi, prijslijsten, advertenties, offertes, via internet of mondeling. Wijzigingen van deze overeenkomst door Complete-Bowling.nl moeten schriftelijk gebeuren. Andere algemene, bijzondere voorwaarden of bestelformulieren zijn niet toepasselijk. Met het plaatsen van een bestelling wordt deze Overeenkomst door u aanvaard. Complete-Bowling.nl kan deze Overeenkomst te allen tijde wijzigen.

4.   BESTELLINGEN / OVEREENKOMST

1. Bestellingen worden aanvaard 

    schriftelijk, via internet, telefoon of fax 

    maar zijn enkel bindend indien 

    aanvaard door Complete-Bowling.nl

    d.m.v. een schriftelijke of mondelinge

    Orderbevestiging. Gelieve de

    Orderbevestiging door te nemen en

    Complete-Bowling.nl onmiddelijk

    schriftelijk op de hoogte te brengen 

    van eventuele discrepanties. Indien u

    dit niet doet, is de Orderbevestiging

    van toepassing op deze Overeenkomst.

5.   PRIJS EN BETALING
 

1. Prijzen zijn exclusief belastingen,

    verzendingskosten, verzekering,    

    Valutakoersen, invoerrechten,

    verzekerings- en vrachttarieven en 

    aankoopprijzen kunnen Complete-Bowling.nl

    de prijzen doen wijzigen. 

    Betaling gebeurt op het ogenblik van 

    bestelling of bij levering of, indien 

    overeengekomen, binnen 14 dagen 

    volgend op de factuurdatum. Complete-Bowling.nl

    kan levering of service 

    opschorten tot volledige betaling. Bij 

    overschrijding van de betalingstermijn 

    betaalt u de minimum wettelijke 

    interestvoet, vermeerderd met 2% op 

    het onbetaalde bedrag alsook de 

    incassokosten.

2. Als er een bestelling wordt gedaan via 

    Internet dan zal eerst het volledige

    aankoop bedrag moeten worden betaald

    alvorens Complete-Bowling.nl de bestelling

    opstuurd.

6.   LEVERING / EIGENDOM / RISICO
 

1. De leveringstermijn vermeld in de    

    orderbevestiging is bij benadering.    

    Levering kan ook plaatsvinden in  

    gedeelten. De leveringsplaats wordt 

    vermeld in de Orderbevestiging. 

    Eigendom van Producten gaat over

    bij volledige betaling. Tot aan de

    eigendomsovergang moet u onze 

    Producten verzekeren en afzonderlijk

    opslaan en mag u onze Producten niet wijzigen,

    verpanden, of verkopen. Complete-Bowling.nl

    heeft toegang tot de pakhuizen om desgevallend

    beslag te leggen op de Producten.

    Indien u de Producten  verkoopt voor de

    eigendom is overgegaan, wordt u Complete-Bowling.nl

    gevolmachtigde en de inkomsten voortvloeiend

     uit de verkoop komen ons toe en worden

     door  u afzonderlijk van uw algemene fondsen bijgehouden.

     Complete-Bowling.nl kan dagvaarden om de Prijs

     betaald te krijgen voor de eigendomsovergang. Indien u 

     de levering weigert zonder de goedkeuring

     van Complete-Bowling.nl moet u Complete-Bowling.nl 

     vergoeden voor de onkosten of verliezen

     voortvloeiend uit die weigering, inclusief opslagkosten,

     tot u de levering aanvaardt. Risico gaat over bij levering.


7.  AANVAARDING
 

1.  U moet de Producten onmiddelijk na  

     ontvangst inspecteren en binnen een  

     wettelijk redelijke termijn voor 

     inspectie of weigering, indien 

     toepasselijk.

     Na het verstrijken van deze periode                    

     wordt u geacht het Product aanvaard 

     te hebben. Indien Complete-Bowling.nl akkoord gaat met het 

     retourneren van het Product, moet 

     het Product geretourneerd worden in 

     de originele staat met verpakking, 

     een teruggavebriefje, en 

     aankoopbewijs. 

     U betaald de retourneringskosten.

8.  GARANTIE

1.  Er wordt geen garantie gegeven op de              

    door Complete-Bowling.nl geleverde    

    Producten tenzij Complete-Bowling.nl

    een garantie overeenkomst toeschrijft. 2.           

    Als Complete-Bowling.nl een garantie 

     verleend aan de door Complete-Bowling.nl geleverde Producten dan  

     geeft Complete-Bowling.nl in de 

     volgende situaties geen garantie voor;             

     1.  schade veroorzaakt door onjuist(e) 

          gebruik, wijzigingen of herstel door 

          een niet-erkende derde of door u 

          zelf.

     2.  schade veroorzaakt door een partij 

         of andere externe factor.

     3.  Garantie kan worden bepaald door foto

          van de schade en de identificatie toe te sturen

          naar  [email protected]


9.  OVERMACHT

1. Complete-Bowling.nl is niet   

    aansprakelijk voor

    vertragingen (inclusief levering of   

    service) veroorzaakt door 

    omstandigheden waarover Complete-Bowling.nl

    geen redelijke controle 

    heeft en heeft recht op uitstel voor 

    levering. Voorbeelden zijn: stakingen, 

    problemen met   

    leveranciers/transport/productie, 

    schommelingen in valutakoersen, 

    regerings- of regelgevende actie en 

    natuurrampen. Indien de 

    overmachttoestand twee maanden 

    heeft geduurd, hebben beide partijen  

    het recht de overeenkomst te  

    ontbinden zonder recht op 

    schadevergoeding.

10.  VERTROUWELIJKHEID
 

1.  Elke partij moet de van de andere 

     partij ontvangen informatie die als  

     "vertrouwelijk" staat gemerkt of 

     waarvan redelijkerwijze evident is 

     dat het gaat om vertrouwelijke 

     informatie behandelen alsof het gaat 

     om eigen vertrouwelijk informatie.

11.  ONTBINDING

1.  Complete-Bowling.nl mag deze 

     Overeenkomst door schriftelijk 

     kennisgeving ontbinden indien u:

     1.  Verzuimt tijdig te betalen en  

          verzuimt te betalen binnen 14 

          dagen na schriftelijke 

          kennisgeving

     2.  Exportcontrolewetten schendt of 

         Complete-Bowling.nl vermoedt dat 

         u exportcontrolewetten heeft 

         geschonden. Elke partij mag deze                     

         overeenkomst ontbinden indien de 

         tegenpartij:

        1.  Een materiele of aanhoudende 

             inbreuk pleegt op deze 

            Overeenkomst en verzuimt dit   

             binnen 30 dagen na schriftelijke 

             kennisgeving van de ander te 

             herstellen; of

        2.   Insolvent wordt of niet in staat is 

             zijn schulden te betalen 

             wanneer deze opeisbaar 

             worden.
 

12.  UW VERPLICHTINGEN ALS KLANT
 

1.   U bent verantwoordelijk voor:       

      1.  Uw eigen Productkeuze en 

           geschiktheid van het Product voor 

           zijn doeleinde.

      2.  Eventueel door u gemaakte 

           telefoon- en verzendingskosten 

           bij het contacteren van    

           Complete-Bowling.nl.

      3.  U moet Complete-Bowling.nl alle 

           redelijk bijstand, informatie, 

           medewerking, faciliteiten en   

           toegang verlenen om Complete-Bowling.nl

           in staat te stellen haar 

           taken te vervullen. Indien u zulks  

           niet doet, is Complete-Bowling.nl  

           niet verplicht om enige service of               

           bijstand te verlenen.

13.  GEGEVENSBESCHERMING
 

1.   Uw gegevens worden bewaard en/of 

      overgedragen in strikte 

      overeenstemming met de   

      toepasselijke wetten op  

      gegevensbescherming en Complete-Bowling.nl 

      gegevensbeschermingsregistratie  

      en u verleent uw goedkeuring  

      hieraan. U mag Complete-Bowling.nl   

      opdracht geven uw gegevens niet 

      te gebruiken voor direct marketing.


14.  CONSUMENTENRECHTEN
 

1.  Deze Overeenkomst doet geen  

     afbreuk aan enige

     wettelijke consumentenrechten.

 

15.  TOEPASSELIJK RECHT BEVOEGDE  

      RECHTER
 

Deze Overeenkomst is onderworpen aan

Nederlandse recht en aan de exclusieve

bevoegdheid van de bevoegde rechtbank

van Amsterdam. Het Weens koopverdrag

is niet van toepassing.

 

16.  DIVERSE BEPALINGEN
 

1.  Indien enig onderdeel van de   

    Overeenkomst door een rechtbank 

    ongeldig of niet-afdwingbaar wordt 

    bevonden, blijft de rest van de 

    Overeenkomst geldig. Complete-Bowling.nl

    kan haar  verplichtingen 

    uitbesteden aan een bekwame derde. 

    Voor het overige mag geen enkele 

    partij verplichtingen of rechten 

    overdragen of uitbesteden. Alle 

    kennisgevingen moeten schriftelijk 

    gebeuren (persoonlijk afgeleverd, per 

    e-mail, fax of post waarbij een 

    document wordt geacht geleverd te 

    zijn binnen 48 uur na het posten) en 

    opgestuurd naar een bedrijfsjurist van 

    elke partij.

2.  Alle geldende beleidslijnen, 

    mededelingen en updates van  

    Complete-Bowling.nl kunnen       

    worden teruggevonden op 

    www.complete-bowling.nl

    Dank voor uw bestelling bij Complete-Bowling.nl.