Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden verkoop Complete-Bowling.nl.

1. Algemeen

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Complete-Bowling.nl en de Klant zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle folders, advertenties, aanbiedingen offertes alsmede op alle overeenkomsten die tussen Complete-Bowling.nl en de klant tot stand komen op alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en uitvoering daarvan. De toepasselijkheid van de algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant wordt door Complete-Bowling.nl hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Definities

    1. COMPLETE-BOWLING.NL (WIJ,ONS/ONZE) Complete-Bowling.nl

    2. U, DE KLANT: Natuurlijk of rechtspersoon die Complete-Bowling.nl producten koopt of gebruikt

    3. CONSUMENT: Natuurlijk persoon die producten koopt voor prive gebruik

    4. MONDELINGE BEVESTIGING: Mondeling bevestigd door Complete-Bowling.nl van de door u besteld(e) product(en),dit kan persoonlijk en telefonisch bevestigd worden.

    5. ORDERBEVESTIGING: Door Complete-Bowling.nl opgestuurde bevestiging van door u besteld(e) product(en)

1. PRIJS: Vermeld in Orderbevestiging of vermeld bij telefonische of mondeling bevestiging.

2. PRODUCT: Zoals omschreven in Orderbevestiging omvat soms ook Producten van Derden en Service Aanbiedingen.

3. PRODUCTEN van DERDEN: Vermeld in Orderbevestiging

4. TOEPASSELIJKHEID: 1.  Deze Overeenkomst is van toepassing op deze verkoop, service en alle Complete-Bowling.nl verklaringen in catalogie, prijslijsten, advertenties, offertes, via internet of mondeling. Wijzigingen van deze overeenkomst door Complete-Bowling.nl moeten schriftelijk gebeuren. 2. Andere algemene, bijzondere voorwaarden of bestelformulieren zijn niet toepasselijk. Met het plaatsen van een bestelling wordt deze Overeenkomst door u aanvaard. Complete-Bowling.nl kan deze Overeenkomst te allen tijde wijzigen.

5. BESTELLINGEN / OVEREENKOMST 1.Bestellingen worden aanvaard schriftelijk, via internet, telefoon of fax maar zijn enkel bindend indien aanvaard door Complete-Bowling.nl d.m.v. een schriftelijke of     mondelinge Orderbevestiging. Gelieve de Orderbevestiging door te nemen en Complete-Bowling.nl onmiddelijk schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele discrepanties. Indien u dit niet doet, is de     Orderbevestiging van toepassing op deze Overeenkomst.

6. PRIJS EN BETALING 1. Prijzen zijn exclusief belastingen, verzendingskosten, verzekering, Valutakoersen, invoerrechten, verzekerings- en vrachttarieven en aankoopprijzen kunnen Complete-Bowling.nl de prijzen     doen wijzigen. 2. Betaling gebeurt op het ogenblik van bestelling of bij levering of, indien overeengekomen, binnen 14 dagen volgend op de factuurdatum. Complete-Bowling.nl kan levering of service opschorten       tot volledige betaling. 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn betaalt u de minimum wettelijke interestvoet, vermeerderd met 2% op het onbetaalde bedrag als ook de incassokosten. Als er een bestelling     wordt gedaan via Internet dan zal eerst het volledige aankoop bedrag moeten worden betaald alvorens Complete-Bowling.nl de bestelling opstuurd.

7. LEVERING / EIGENDOM / RISICO 1. De leveringstermijn vermeld in orderbevestiging is bij benadering. 2. Levering kan ook plaatsvinden in gedeelten. 3. De leveringsplaats wordt vermeld in de Orderbevestiging.         4. Eigendom van Producten gaat over bij volledige betaling. Tot aan de eigendomsovergang moet u onze Producten verzekeren en afzonderlijk opslaan en mag u onze Producten niet wijzigen verpanden, of     verkopen. Complete-Bowling.nl heeft toegang tot de pakhuizen om desgevallend beslag te leggen op de Producten. Indien u de Producten eigendom is overgegaan, wordt u Complete-Bowling.nl gevolmachtigde     en de inkomsten voortvloeiend uit de verkoop komen ons toe en worden door u afzonderlijk van uw algemene fondsen bijgehouden. Complete-Bowling.nl kan dagvaarden om de Prijs betaald te krijgen voor de     eigendomsovergang. Indien u de levering weigert zonder de goedkeuring Complete-Bowling.nl moet u Complete-Bowling.nl vergoeden voor de onkosten of verliezen voortvloeiend uit die weigering, inclusief     opslagkosten, tot u de levering aanvaardt. 5. Risico gaat over bij levering

8. AANVAARDING 1. U moet de Producten onmiddelijk na ontvangst inspecteren en binnen een wettelijk redelijke termijn voor inspectie of weigering, indien toepasselijk. Na het verstrijken van deze periode wordt     u geacht het Product aanvaard te hebben. Indien Complete-Bowling.nl akkoord gaat met het retourneren van het Product, moet het Product geretourneerd worden in de originele staat met verpakking, een     teruggavebriefje, en aankoopbewijs. U betaald de retourneringskosten.

9. GARANTIE 1.Er wordt geen garantie gegeven op de Complete-Bowling.nl geleverde Producten tenzij Complete-Bowling.nl een garantie overeenkomst toeschrijft. 2. Als Complete-Bowling.nl een garantie verleend     aan de door Complete-Bowling.nl geleverde Producten dan geeft Complete-Bowling.nl in de volgende situaties geen garantie voor 1. schade veroorzaakt door onjuist(e) gebruik, wijzigingen of herstel door een     niet-erkende derde of door u zelf. 2. schade veroorzaakt door een partij of andere externe factor. 3. Garantie kan worden bepaald door foto van de schade en de identificatie toe te sturen naar     klantenservice@complete-bowling.nl

10. OVERMACHT 1. Complete-Bowling.nl is niet aansprakelijk voor vertragingen (inclusief levering of service) veroorzaakt door omstandigheden waarover Complete-Bowling.nl geen redelijke controle heeft en heeft     recht op uitstel voor levering. Voorbeelden zijn: stakingen, problemen met leveranciers/transport/productie, schommelingen in valutakoersen, regerings- of regelgevende actie en natuurrampen. Indien de     overmachttoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder recht op schadevergoeding.

11. VERTROUWELIJK Elke de van de andere partij ontvangen informatie die als vertrouwelijk staat gemerkt of waarvan redelijkerwijze evident is dat het gaat om vertrouwelijke informatie behandelen alsof het gaat     om eigen vertrouwelijk informatie.

12. ONTBINDING Complete-Bowling.nl mag deze Overeenkomst door schriftelijk kennisgeving ontbinden indien u 1. Verzuimt tijdig te betalen en verzuimt te betalen binnen 14 dagen na schriftelijke kennisgeving 2.     Export controle wetten schendt of Complete-Bowling.nl vermoedt dat u export controle wetten heeft geschonden. Elke partij mag deze overeenkomst ontbinden indien de tegenpartij 1 Een materiele of     aanhoudende inbreuk pleegt op deze Overeenkomst en verzuimt dit binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving van de ander te herstellen 2. Insolvent wordt of niet in staat zijn schulden te betalen wanneer     deze opeisbaar worden.

13. UW VERPLICHTINGEN ALS KLANT U bent verantwoordelijk voor 1. Uw eigen Product keuze en geschiktheid van het Product voor zijn doeleinde. 2. Eventueel door u gemaakte telefoon- en verzendingskosten bij     het contacteren van Complete-Bowling.nl. 3. U moet Complete-Bowling.nl redelijk bijstand, informatie, medewerking, faciliteiten en toegang verlenen om Complete-Bowling.nl in staat te stellen haar taken te     vervullen. Indien u zulks niet doet, is Complete-Bowling.nl niet verplicht om enige service of bijstand te verlenen.

14. GEGEVENSBESCHERMING Uw gegevens worden bewaard en/of overgedragen in strikte overeenstemming met de toepasselijke wetten op gegevensbescherming en Complete-Bowling.nl gegevensbeschermingsregistratie en u verleent uw goedkeuring hieraan. U mag Complete-Bowling.nl opdracht     geven uw gegevens niet te gebruiken voor direct marketing.

15. CONSUMENTENRECHTEN Deze Overeenkomst doet geen afbreuk aan enige wettelijke consumentenrechten.

16. TOEPASSELIJK RECHT BEVOEGDE RECHTER Deze Overeenkomst is onderworpen aan Nederlandse recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van Amsterdam. Het Weens koopverdrag is     niet van toepassing.

17. DIVERSE BEPALINGEN 1. Indien enig onderdeel van de Overeenkomst door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijft de rest van de Overeenkomst geldig Complete-Bowling.nl kan haar     verplichtingen uitbesteden aan een bekwame derde. Voor het overige mag geen enkele partij verplichtingen of rechten overdragen of uitbesteden. Alle kennisgevingen moeten schriftelijk gebeuren (persoonlijk     afgeleverd, per e-mail, fax of post waarbij een document wordt geacht geleverd te zijn binnen 48 uur na het posten) en opgestuurd naar een bedrijfsjurist van elke partij. Alle geldende beleidslijnen, mededelingen     en updates van Complete-Bowling.nl kunnen worden teruggevonden op www.complete-bowling. Dank voor uw bestelling bij Complete-Bowling.nl.